Sociálna práca v zariadení

Sociálna práca v zariadení

Sociálna práca v zariadení

Sociálni pracovníci za účelom posúdenia a riešenia nepriaznivej sociálnej situácie občanov, poskytujú základné informácie o možnostiach riešenia problému, podľa potreby odporúčajú ďalšiu odbornú pomoc.

Sociálna práca a záujmová činnosť v zariadení je zameraná na špecifické potreby prijímateľa, jeho schopnosti, možnosti, záujmy. Za spoluúčasti prijímateľa sociálny pracovník vypracuje individuálny plán prijímateľa sociálnej služby, ktorý v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami /kľúčový pracovník / pravidelne realizuje a vyhodnocuje. Pri svojej práci s prijímateľom sociálni pracovníci využívajú nasledovné metódy, techniky a formy práce:

  1. individuálny rozhovor 
  2. skupinová terapia
  3. nácvik komunikačných a kreatívnych zručností, práce s PC, tvorba vlastného časopisu 
  4. kognitívny tréning – precvičovanie pamäťových, orientačných schopností, vedomostné kvízy 
  5. arteterapia- využitie výtvarných techník 
  6. muzikoterapia 
  7. pohybové aktivity a ergoterapia 
  8. biblioterapia 
  9. relaxačnno -meditačná terapia, aromaterapia

Prijímatelia sociálnych služieb v Novom Domove sa pravidelne zúčastňujú rôznych podujatí a výletov do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Zariadenie  zároveň oraganizuje spoločné stretnutia a aktivity s rodinnými príslušníkmi klientov- so zameraním na podporu a udržanie pozitívnych rodinných väzieb a vzťahov.