Poskytované služby

Poskytované služby

Prioritou našich služieb je spokojnosť klienta a robíme všetko pre to, aby sa klient cítil spokojne a aby zmenu prostredia vnímal čo možno najpozitívnejšie. K tomuto cieľu prispieva profesionálny odborný personál, ktorý citlivo vníma všetky potreby klientov a vynakladá maximálne úsilie o ich uspokojenie. V Novom Domove poskytujeme nasledovné služby:

 

 • ubytovanie klienta podľa jeho potrieb a zdravotného stavu 
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
 • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • všeobecná lekárska starostlivosť 1 x týždenne priamo v zariadení 
 • manažovanie potreby odborných vyšetrení tímovými sestrami
 • celodenná strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pre diabetikov druhá večera) prispôsobená zdravotnému stavu klientov 
 • manipulačná technika pre čiastočne imobilných alebo imobilných klientov (polohovateľné postele,  antidekubitné podložky, chodítka, sprchovacia stolička, zdvíhacie zariadenie na manipuláciu a pomoc pri celkovej hygiene imobilných klientov) 
 • manikúra, pedikúra 
 • aktivity a pracovná terapia na báze dobrovoľnosti 
 • kultúrne podujatia v zariadení a mimo zariadenia, výlety
 • knižnica , kadernícke služby 
 • fyzioterapia, masáže 
 • prístup k aktuálnym periodikám (noviny, časopisy) 
 • bohoslužby v kaplnke zariadenia a možnosť stretnutia s kňazom zodpovedajúceho náboženstva 
 • úschova cenných vecí 
 • nákupy podľa individuálnych potrieb klienta