Poplatky

Poplatky

CENNÍK od 1.6.2023

za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

1. Ubytovanie

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 3,50 €/deň

2. Stravovanie

Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:

a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov je pri poskytovaní racionálnej stravy na deň vo výške: 7,90 €

Raňajky: 0,80 €/deň
Desiata: 0,40 €/deň
Obed: 4,0 €/deň
Olovrant: 0,40 €/deň
Večera: 2,30 €/deň

b) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov je pri poskytovaní diabetickej stravy na deň vo výške: 7,90 €

Raňajky: 0,80 €/deň
Desiata: 0,40 €/deň
Obed: 4,00 €/deň
Olovrant: 0,40 €/deň
Večera: 2,30 €/deň

3. Upratovanie,pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva + Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby - 4,50 €/deň

 

VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNE SLUŽBY SPOLU 15,90 €/deň

Spoločné ustanovenia:

1. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu je splatná najneskôr do 30. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2. Úhradu je možné realizovať prostredníctvom zamestnancov ZPS Nový Domov Stropkov formou priamej platby do pokladne alebo na účet neziskovej organizácie Nový Domov Vranov nad Topľou – Lomnica, n.o.

Mgr. Lucia Bížová – riaditeľka