Poplatky

Poplatky

CENNÍK od 1.1.2019

za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

1. Ubytovanie

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 3 €/deň

2. Stravovanie

Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:

a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov je pri poskytovaní racionálnej stravy na deň vo výške: 5,50 €

Raňajky: 0,80 €/deň
Desiata: 0,40 €/deň
Obed: 2,40 €/deň
Olovrant: 0,40 €/deň
Večera: 1,50 €/deň

b) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov je pri poskytovaní diabetickej stravy na deň vo výške: 5,90 €

Raňajky: 0,84 €/deň
Desiata: 0,42 €/deň
Obed: 2,46 €/deň
Olovrant: 0,42 €/deň
Večera: 1,53 €/deň
II. večera DIA: 0,23 €/deň

3. Upratovanie,pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva + Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

IV. stupeň odkázanosti: 3,20 €/deň
V. stupeň odkázanosti: 3,50 €/deň
VI. stupeň odkázanosti: 4,00 €/deň

VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNE SLUŽBY SPOLU

IV. stupeň odkázanosti: 11,70 €/ deň/racionálna strava 12,10 €/ deň/ DIA strava
V. stupeň odkázanosti: 12,00 €/ deň/ racionálna strava 12,40 €/deň/ DIA strava
VI. stupeň odkázanosti: 12,50 €/ deň/ racionálna strava 12,90 €/deň/ DIA strava

Spoločné ustanovenia:

 1. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu je splatná najneskôr do 30. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 2. Úhradu je možné realizovať prostredníctvom zamestnancov ZPS Nový Domov Stropkov formou priamej platby do pokladne alebo na účet neziskovej organizácie Nový Domov Vranov nad Topľou – Lomnica, n.o.

 

Výška úhrady za iné činnosti

Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Úhrady za tieto iné činnosti nesmú byť upravené zmluvou o poskytovaní sociálnej služby, ale musia byť obsahom osobitnej zmluvy.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za používanie elektrospotrebičov vo výške :

 1. Výška úhrady za používanie vlastného televízora a rádia na deň na fyzickú osobu je 0,15 € za každý spotrebič
 2. Výška úhrady za používanie vlastnej, chladničky, práčky, mikrovlnovej rúry, rýchlovarnej kanvice alebo iného elektrospotrebiča na deň na fyzickú osobu je 0,20 € za každý elektrospotrebič

Vyúčtovanie za používanie elektrospotrebičov sa robí v aktuálnom mesiaci.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za nadštandardné služby vo výške:

 • Preprava prijímateľa sociálnej služby služobným motorovým vozidlom 0,35 €/ km
 • Sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby ( nad 1 hodinu ) 3 €/ hod.
 • Odstránenie následkov v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho poriadku:
  • odstránenie dodávateľskou firmou v plnej výške
  • odstránenie zamestnancami 15 €
 • Poplatok za každú očistu priestorov zariadenia spôsobenú úmyselne prijímateľom sociálnej služby (napr. znečistenie pod vplyvom alkoholu, pľuvanie, močenie, stolica....) 15 €
 • V prípade inkontinencie si prijímateľ sociálnej služby sám hradí pomôcky použité nad rámec lekárom predpísaných pomôcok ( nad rámec limitu ) od 0,58 €/ ks
 • Podľa želania prijímateľa sociálnej služby zabezpečujeme aj pedikúru, kozmetické a kadernícke služby, ktoré si hradí sám podľa cenníka poskytovateľa danej služby

Vyúčtovanie za nadštandardné služby sa robí mesačne po uplatnení služby.

Mgr. Lucia Bížová – riaditeľka