Rok 2018

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov za rok 2018 v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov:

Druh sociálnej služby Forma sociálnej služby Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa služby za 1 mesiac
Zariadenie pre seniorov Celoročná pobytová 831,20 €